Disclaimer

Disclaimer
Alle (redactionele) informatie van de website Budgetbestemmingen.nl is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar Budgetbestemmingen en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Budgetbestemmingen evenals de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

De door Budgetbestemmingen verstrekte informatie is deels ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie op Budgetbestemmingen.nl wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het is mogelijk dat Budgetbestemmingen een commissie ontvangt over aankopen die op internetsites gedaan worden, bereikt via links vanaf onze websites.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Budgetbestemmingen.nl, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden, maar mocht je een fout constateren, dan horen we dat graag via info@stedenman.nl zodat we de gewenste aanpassingen kunnen maken.

Links naar andere websites
Op de website van Budgetbestemmingen tref je ook een aantal links aan naar websites die niet tot de websites van Budgetbestemmingen of Stedenman behoren of naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Budgetbestemmingen is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, het copyright en de algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Artikelen over producten van derden
Op de website van Budgetbestemmingen verschijnen ook wel eens reviews. Dit zijn artikelen over plaatsen die we hebben bezocht, adressen die we hebben uitgeprobeerd, boeken die we hebben gelezen, producten die we hebben geproefd of getest. Sommige producten krijgen we van derden; andere zijn al in ons bezit of schaffen we zelf aan.

Uitgangspunt voor Budgetbestemmingen is een eerlijk verhaal, ongeacht het feit of we iets cadeau krijgen of we ervoor betalen. Als we er niet honderd procent achter staan, schrijven we er niet over, want onze lezers verdienen alleen de beste tips.

Advertorials
Op Budgetbestemmingen.nl publiceren we ook wel eens advertorials, berichten van derden die ook deels door derden worden geschreven en waarvoor we een vergoeding ontvangen. We werken fulltime aan de websites van Budgetbestemmingen en Stedenman en op deze manier kunnen we dit bekostigen, zodat we onze lezers van gratis informatie, tips en wetenswaardigheden over leuke steden en streken kunnen blijven voorzien.

We zullen nooit advertorials plaatsen voor producten en bedrijven waar we niet achter staan en voor producten en bedrijven die geen link met onze websites hebben. Ook hier geldt dat we alleen zaken met onze bezoekers delen die onze goedkeuring hebben.

Advertenties
De inhoud van advertenties op onze websites is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door Budgetbestemmingen niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid. Budgetbestemmingen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site van Budgetbestemmingen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Budgetbestemmingen verkregen is. Budgetbestemmingen garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane beweringen.

Auteursrecht
Het auteursrecht van alle aanwezige content op haar websites berust bij Budgetbestemmingen tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten, illustraties of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Budgetbestemmingen.